ОНЛАЙН ЗАЯВКА

ЗАЯВИТЕЛ

ИЗПРАЩАЧ

ПОЛУЧАТЕЛ

ВИД НА ТРАНСПОРТА:

ДаНе
ДаНе
ДаНе
ДаНе

ВИД НА ТОВАРА:
ГОТОВНОСТ ЗА НАТОВАРВАНЕ:

ОБМИТЯВАЩИ МИТНИЦИ:ПРЕВОЗНО НАВЛО:

Данни за фактура:
Адрес за кореспонденция:


НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Всички разходи, свързани с обмитяване на стоката Ви, не са за сметка на Karolina Co.;
2. Престои на автомобила, извън рамките на 1 ден за натоварване, разтоварване и митническа обработка, са за сметка на Заявителя в размер на 150 ЕВРО за БОРДОВИ КАМИОН за всеки започнат ден. /200 ЕВРО ЗА ХЛАДИЛЕН КАМИОН/.
3. При ненатоварване, не по вина на Karolina Co., дължимата от вас неустойка е равна на 50 % от договореното транспортно навло.
4. При натоварване на цяла височина на автомобила със съгласието на товародателя, Karolina Co. не носи отговорност за повредена стока.

ДРУГИ

*При изпълнението на настоящата Заявка – Договор са в сила всички разпоредби на Конвенциите CMR, TIR, ADR,ТЗ и ЗЗД
Всички изменения, настъпили в периода на изпълнението на договорения с Вас превоз, подлежат на допълнителна договорка и офериране.

Двете страни признават договора за сключен при потвърждаване на заявката по факс/ e – mail, както и направените волеизявления от страните в разменената факс и имейл кореспонденция за валидна и обвързваща двете дружества.