Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 14.01.2021г. е подписан договор за безвъзмездна помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.077-0551-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Бенефициент: КАРОЛИНА КО ЕООД

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Кратко описание на проекта: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

В резултат на изпълнението на проекта ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Дата на приключване: 14.04.2021г.

www.eufunds.bg 

Проект BG16RFOP002-2.077-0551-C01 “Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от КАРОЛИНА КО ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.